საგარანტიო დეპოზიტი

აუქციონზე ფსონის განსახორციელებლად აუცილებელი პირობაა საგარანტიო დეპოზიტის ჩარიცხვა allauction.ge – ის საბანკო ანგარიშზე, რომელიც განისაზღვრება ავტომობილის სააუქციონო ღირებულებით.

აუქციონზე გამარჯვების შემთხვევაში დეპოზიტი გადაირიცხება ავტომობილის საფასრუის დასაფარად.
საგარანტიო დეპოზიტის აუცილებლობა მდგომარეობს იმაში, რომ თუ უარს იტყვით აუქციონზე მოგებული ავტომობილის საფასურის გადახდაზე საგარანტიო დეპოზიტი მოხმარდება სააუქციონო ჯარიმას იაპონიაში ან ამერიკაში.
ფსონის დადებამდე ან/და გამარჯვებამდე შეგიძლიათ უკან გამოითხოვოთ სადეპოზიტო ანგარიშზე შემოტანილი თანხები.